Bewakingscamera's

Op bewakings-camera.be vindt u initiële informatie over wat een bewakingscamera is, wanneer de voorschriften van de camerawet moeten worden nageleefd en waarmee u moet rekening houden.

Voor volledige en professionele informatie over bewakingscamera’s, de installatie ervan en de regelgeving errond contacteert u best erkende installateurs van bewakingscamera’s.

Als specialisten in hun vak zullen ze u beter dan wie ook op maat kunnen adviseren over de juiste camerabewakingsoplossing op uw maat.

Vul onderstaand contactformulier in en ontvang meer informatie over alle beveiligingsmogelijkheden.


Wat is nu eigenlijk precies een bewakingscamera?

Volgens de camerawet is een bewakingscamera:

• elk vast of mobiel observatiesysteem;

• met de bedoeling:

o misdrijven te voorkomen, vast te stellen of op te sporen (bv. mede-eigenaar die vandalisme wil tegengaan in de inkomhal van een appartementsgebouw),

o of overlast te voorkomen, vast te stellen of op te sporen (bv. gemeente die wil beletten dat hangjongeren bepaalde straten of pleinen terroriseren),

o of de openbare orde te handhaven (bv. tijdens een jaarlijkse braderie);

• dat alleen voor deze doelen beelden verzamelt, verwerkt of bewaart.

Deze definitie omvat het overgrote deel van de geplaatste camera’s. Andere camera’s moeten in principe de voorschriften van de Privacywet naleven. Een voorbeeld hiervan is een gemeente die een webcam hangt op het marktplein, louter om beelden van het plein te laten zien aan de burgers.

Wanneer moeten de voorschriften van de Camerawet worden nageleefd:

Er moeten twee voorwaarden vervuld zijn :

• telkens als een bewakingscamera wordt geplaatst en gebruikt;

• die een opdracht van bewaking en toezicht uitoefent.

Waar moet u rekening mee houden?

Wanneer u een bewakingscamera wil plaatsen en gebruiken, moet u rekening houden met het proportionaliteitsbeginsel.

Dit houdt in:

• dat er een evenwicht moet bestaan tussen het belang van de verantwoordelijke voor de verwerking en het recht op de bescherming van het privéleven van de gefilmde persoon. Bijvoorbeeld: is het nodig dat er in de wachtkamer van een arts een camera wordt geïnstalleerd?;

• dat de verwerking van de beelden passend en noodzakelijk moet zijn, m.a.w. de verantwoordelijke voor de verwerking moet nagaan of er geen andere maatregelen mogelijk zijn die minder ingrijpen in het privéleven van de gefilmde persoon. Het is bijvoorbeeld niet noodzakelijk dat een concertorganisator de ingang filmt van de concertzaal om erop toe te zien dat elke concertganger betaalt. Hij kan immers een of meerdere opzichters aan de ingang plaatsen die elke concertganger controleren op het bezit van een geldig toegangskaartje;

• dat er geen overbodige beelden mogen verwerkt worden en dat de camera in principe niet mag gericht worden op een plaats waarvoor de verantwoordelijke voor de verwerking niet bevoegd is. Een dancinguitbater die een bewakingscamera plaatst mag zijn camera niet plaatsen in de richting van de straat, zodat hij eventuele amokmakers al van ver zou kunnen zien aankomen. Zulke beelden zijn niet alleen overbodig, want het overgrote deel van de weggebruikers is geen dancingbezoeker, laat staan een amokmaker, maar de uitbater is in principe ook niet gemachtigd om een publieke plaats zoals de openbare weg te filmen.

Aangifte van een bewakingscamera

Als u een bewakingscamera plaatst, dan moet u hiervan aangifte doen bij de Commissie. In het Koninklijk Besluit van 2 juli 2008 betreffende de aangiften van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera\'s wordt hiervoor een specifieke elektronische aangifteprocedure voorzien. Er zijn verschillende mogelijkheden.

De Camerawet voorziet uitdrukkelijk in een specifiek formulier voor mededeling en overzending van de beslissing tot plaatsing van een bewakingscamera. Het formulier is bestemd voor zowel de Commissie als de korpschef van de politiezone waar de besloten plaats zich bevindt.

Deze thematische camera-aangifte gebeurt in de praktijk enkel via het e-loket van de Commissie. U dient dit te doen uiterlijk de dag vóór de ingebruikname van de bewakingscamera.

Deze aangifte geldt dus meteen ook als meldingsplicht aan de korpschef van de politie. De korpschef van de bevoegde politiezone kan via een zoekopdracht in het openbaar register (dat te raadplegen is via de website van de Commissie) nagaan welke besloten plaatsen in zijn politiezone reeds een thematische camera-aangifte hebben ingediend. Om ook de plaats(en) van verwerking te kennen en desgevallend het nummer van de alarmcentrale (die niet mee opgenomen worden in het openbaar register), kan de Commissie op aanvraag het volledige aangifteformulier aan de korpschef toezenden.

Het formulier bevestigt dat het gebruik van de bewakingscamera overeenkomstig de Privacywet gebeurt.

Bewaakte arbeidsplaats

De thematische camera-aangifte gebeurt via het e-loket van de Commissie. U dient dit te doen uiterlijk de dag vóór ingebruikname van de bewakingscamera.

Uitzondering op de aangifte

U moet geen aangifte doen wanneer u een bewakingscamera plaatst op een plaats die niet toegankelijk is voor het publiek en die alleen dient voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik, dus in uw eigen woning.

(bron : Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer)

 

 

Copyright 2011 - bewakings-cameras.be